/ مجتمع آزمایشگاهی / کار با تجهیزات آزمایشگاهی

کار با تجهیزات آزمایشگاهی

                                                                                                      مجتمع آزمایشگاهی 

نام دستگاه :پمپ خلاء Vacuum Pump))
مدل دستگاه:DV-42N-250
کاربرد :جهت ایجاد مکش و تسریع عمل صاف کردن
نحوه کار با دستگاه و نکات ایمنی :
1-روشن کردن دستگاه
2-تست عدم نشتی
3-دقت عدم ورود مایعات به داخل دستگاه
4-خاموش کردن و تمییز کردن دستگاه


 مجتمع آزمایشگاهی 
نام دستگاه :هود آزمایشگاهی
مدل دستگاه:-
کاربرد :تهویه هوا ومکش بخارات سمی
نحوه کار با دستگاه و نکات ایمنی :
1-روشن کردن دستگاه
2-خاموش کردن دستگاه
 


مجتمع آزمایشگاهی 
نام دستگاه :ترازوی دیجیتالی
مدل دستگاه:RS-232C
کاربرد :توزین مواد
نحوه کار با دستگاه و نکات ایمنی :
1-روشن کردن دستگاه
2-صفر کردن دستگاه
3-توزین مواد ی که وزن آنها در دامنه کاردستگاه با     شد
4-خاموش کردن دستگاه


مجتمع آزمایشگاهی 
نام دستگاه :پمپ خلاء Vacuum Pump))
مدل دستگاه:DV-42N-250
کاربرد :ایجاد مکش وتسریع  درصاف کردن محلول
نحوه کار با دستگاه و نکات ایمنی :
1-روشن کردن دستگاه
2-تست عدم نشتی
3-خاموش وتمیز کردن دستگاه
 


مجتمع آزمایشگاهی 
نام دستگاه :سانتریفوژ (CANTRIFUGE)
مدل دستگاه:EBA-20
کاربرد :ته نشینی رسوبات معلق در محلول
نحوه کار با دستگاه و نکات ایمنی :
1-روشن کردن دستگاه
2-هم وزن بودن لوله های حاوی نمونه
3-متعادل بودن جای لوله ها در دستگاه
 


 مجتمع آزمایشگاهی 
نام دستگاه :بن ماری (WATER BATH)
مدل دستگاه:-
کاربرد :گرم کردن محلول ها در دماهای مختلف
نحوه کار با دستگاه و نکات ایمنی :
1-روشن کردن دستگاه
2-پر کردن مخزن از آب
3-خاموش کردن دستگاه
 


مجتمع آزمایشگاهی 
نام دستگاه :دستگاه تقطیر
مدل دستگاه:wsB/4 
کاربرد :تهیه آب مقطر
نحوه کار با دستگاه و نکات ایمنی :
1-روشن کردن دستگاه
2-باز نمودن شیر آب
3-خاموش کردن دستگاه
 


 مجتمع آزمایشگاهی 
نام دستگاه :پلاریمتر (POLARIMETER)
مدل دستگاه:polax-2l
کاربرد :اندازه گیری قطبیت مواد
نحوه کار با دستگاه و نکات ایمنی :
1-روشن کردن دستگاه
2-حباب گیری سل های نمونه
3-خاموش کردن دستگاه
 


مجتمع آزمایشگاهی 
نام دستگا:رفراکتومتر(REFRACTOMETER)
مدل دستگاه:1t
کاربرد :اندازه گیری ضریب شکست
نحوه کار با دستگاه و نکات ایمنی :
1-روشن کردن دستگاه
2-خشک بودن جای نمونه
3-تمیز بودن جای نمونه
4-خاموش کردن دستگاه


 مجتمع آزمایشگاهی 
نام دستگاه :آون (OVEN)
مدل دستگاه:uNB400
کاربرد :خشک نمودن وسایل ونمک گیری از رسوبات
نحوه کار با دستگاه و نکات ایمنی :
1-روشن کردن دستگاه
2-کنترل درجه حرارت دستگاه
3-بسته بودن کامل درب دستگاه
4-خاموش کردن دستگاه


 مجتمع آزمایشگاهی 
نام دستگاه :PH-METER 
مدل دستگاه:3510-JENWAY
کاربرد :اندازه گیری غلظت H+
نحوه کار با دستگاه و نکات ایمنی :
1-الکترود شیشه حداقل چند ساعت در داخل آب باشد تا هیدراته شود.
2-سطح محلول داخلی الکترود شیشه کنترل شود ،در صورت پایین بودن سطح محلول داخلی الکترود به آن KClاشباع افزوده شود 
3-به کمک دو محلول بافری دستگاه کالیبره شود (معمولا با بافرهای 4و9)
4-از اندازه گیری غلظت محلولهای شدیدا اسیدی و یا شدیدا بازی خودداری شود.
5- از اندازه گیری غلظت اسید فلوردریک خوداری شود.
6- پس از استفاده دستگاه خاموش شود.


 مجتمع آزمایشگاهی 
نام دستگاه :الکتروترمال (ELECTROTHRMAL)
مدل دستگاه:EA1060A
کاربرد : تعیین نقطه ذوب مواد 
نحوه کار با دستگاه و نکات ایمنی :
1-روشن کردن دستگاه 
2-پایین آوردن دما پس از انجام آزمایش


 مجتمع آزمایشگاهی 
نام دستگاه :شیکر 
مدل دستگاه:FL83
کاربرد :هم زدن و تکان دادن محلولها
نحوه کار با دستگاه و نکات ایمنی :
1-قرار گیری صحیح  ظرف حاوی محلول داخل دستگاه و اطمینان از خارج نشدن  ظرف ومحلول در حین کار دستگاه 
 

 
مجتمع آزمایشگاهی 
نام دستگاه :هدایت سنج (CONDUCTO METER)
مدل دستگاه:GP383- JENWAY
کاربرد :انداز ه گیری میزان هدایت الکتریکی محلولها جهت محاسبه غلظت یونی آنها 
نحوه کار با دستگاه و نکات ایمنی :
1-سطح الکترودها پس ازهرباراستفاده کاملا شسته و تمیز شود .
2-اتصال صفحات پلاتین در داخل الکترودها کنترل شود.
3-پس از استفاده دستگاه خاموش شود.


میزان بازدید: 7496   امتیاز این صفحه: 3

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 275    ديروز: 319    اين ماه: 8267    تاکنون : 318703