/ اطلاعات مفید / پروپوزال های تایید شده / پروپوزالهای سال 1394

پروپوزالهای سال 1394

 پروپوزال های تصویب شده فروردین ماه 1394

پروپوزال های  تصویب شده اردیبهشت ماه 1394

پروپوزال های  تصویب شده خرداد ماه 1394

پروزال های تصویب شده تیرماه 1394 (کلیه رشته ها)

پروپوزال های  تصویب شده گروه روانشناسی تیرماه 1394

 پروپوزال های تصویب شده مرداد ماه 1394

 پروپوزال های تصویب شده مرداد ماه 1394

پروپوزال های  تصویب شده شهریور ماه 1394

پروپوزال های تصویب شده مهر ماه 1394

پروپوزال های تصویب شده آبان ماه 1394

پروپوزال های تصویب شده نیمه دوم آبان ماه 1394

 پروپوزال های تصویب شده آذر ماه 1394

پروپوزال های تصویب شده دیماه 1394

 پروپوزال های تصویب شده بیست و دوم دیماه 1394

پروپوزال های تصویب شده بهمن ماه 1394

پروپوزال های تصویب شده یازده اسفندماه 1394

پروپوزال های تصویب شده هجده اسفندماه 1394

پروپوزال های تصویب نشده بیست و دوم اسفند ماه 1394

پروپوزال های تصویب نشده بیست و پنجم اسفند ماه 1394 رشته مدیریت

پروپوزال های تصویب نشده بیست و پنجم اسفند ماه 1394

پروپوزال های تصویب نشده رشته حسابداری بیست و پنجم اسفند ماه 1394

پروپوزال های تصویب شده بیست و پنجم اسفند ماه اسفند ماه   1394

پروپوزال های تصویب شده رشته حسابداری بیست و پنجم اسفند ماه اسفند ماه 1394

پروپوزال های تصویب شده رشته آموزش زبان انگلیسی بیست و پنجم اسفند ماه 1394

پروپوزال های تصویب شده بیست و دوم اسفند ماه 1394


میزان بازدید: 4391   امتیاز این صفحه: 3

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 162    ديروز: 285    اين ماه: 1057    تاکنون : 304640